Kelompok : Pelajaran - Hadist - Kedudukan Hadis sebagai Sumber Hukum Islam
07-08-2012 22:27:54 #0
SAWIYANTO, MA

UserID: sawiyanto
Pelajaran: Hadist
Sekolah: MTs. YP. H. Datuk Abdullah
Post: 1
Kedudukan Hadis sebagai Sumber Hukum Islam

Kedudukan Hadist sebagai Sumber Hukum Islam


Oleh : Sawiyanto


Seluruh umat islam telah sepakat bahwa hadist Rasul merupakan sumber dan dasar hukum Islam setelah Al-Quran. Dan umat Islam diwajibkan mengikuti hadist sebagaimana diwajibkan mengikuti Al-Quran.


Al-quran dan hadist merupakan dua sumber hukum syariat Islam yang tepat, yang orang Islam tidak mungkin memahami syariat Islam secara mendalam dan lengkap dengan tanpa kembali kepada kedua sumber Islam tesebut. Seorang mujtahid dan seorang alimpun tidak diperbolehkan hanya mencukupkan diri dengan salah satu dari keduanya.


Banyak ayat Al-quran dan hadist yang memberikan pengertian bahwa hadist itu merupakan sumber hukum Islam selain Al-quran yang wajib diikuti, baik dalam perintah maupun larangannya.


Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam beberapa dalil, baik dalil naqli maupun aqli berikut:  1. Dalil Al-Quran


Banyak ayat Al-quran yang mkenerangkan kewajiban mempercayai dan menerima segala sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya untuk dijadikan pedoman hidup. Diantaranya adalah:  1. Dalam surat An-Nisa ayat 136


$pkš‰r'¯»tƒ tûïÏ%©!$# (#þqãYtB#uä (#qãYÏB#uä «!$$Î/ ¾Ï&Î!qߙu‘ur É=»tFÅ3ø9$#ur “Ï%©!$# tA¨“tR 4’n?tã ¾Ï&Î!qߙu‘ É=»tFÅ6ø9$#ur ü“Ï%©!$# tAt“Rr& `ÏB ã@ö6s% 4 `tBur öàÿõ3tƒ «!$$Î/ ¾ÏmÏFs3Í´¯»n=tBur ¾ÏmÎ7çFä.ur ¾Ï&Î#ߙâ‘ur ÏQöqu‹ø9$#ur ̍ÅzFy$# ô‰s)sù ¨@|Ê Kx»n=|Ê #´‰‹Ïèt/ ÇÊÌÏÈ  


Artinya:


“Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya”.


 

 1
27-10-2014 18:47:23 #1
clattbucka  

UserID: clattbuck
Pelajaran: Administrasi Perkantoran
Sekolah: clattbucka
Post: 1
:: boost your ability to burn fats


Notwithstanding, to be worth your cash, they do must be sensibly compelling, a necessity which, as you may recognize from the accompanying area, Max Ketone Plus may not by any means fit.
Max Ketone Plus has had a few tests done on it to figure out if its truly as useful for weight reduction.
Large portions of the sites offering Max Ketone Plus refer to a clinical trial as proof that Max Ketone Plus is a viable fat terminator. This test, which obviously did occur – discover subtle elements here – demonstrated that mice on high fat eating methodologies put on essentially less weight when given Max Ketone Plus .

click here to more information.======>>>>>>http://maxketoneplusblog.com/

16-09-2012 08:35:11 #2
Triyanto  

UserID: triyanto
Pelajaran: Pendidikan Agama Islam
Sekolah: smp negeri 6 sragen
Post: 3
:: hadits

mari kita gunakan hadits dalam kehidupan beragama yang baik. yang tidak hanya dilandasi jiwa yang kotor. alias untuk kepentingan aja